Friday, 30 November 2012

成语练习

井底之蛙          画蛇添足

愚公移山          胸有成竹

完璧归赵          亡羊补牢


选择以上的成语然后填空

1)你应该主动出去和人家交流交流下,别整天在家里做(                )

2)等到马儿跑掉才关门,为时已晚(                   ),后悔已晚。

3)我觉得这幅画是十分完美的,如果在角上再添上些花,倒有(                    ) 之感 了。

4) 借了朋友两个月的书,现在终于可以(                       )了。

5)我们要有(                       )的精神,持之以恒的把学习搞好。

6)他轻松愉快,(                       )还带来了不错的总成绩想要选择一所上等的法学院。
6 comments: